รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับชาวต่างชาติ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
จดทะเบียนสมรสคนไทยกับฝรั่งเศส

การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับชาวฝรั่งเศส

 
จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
 
1. สำเนาสูติบัตร(พร้อมแปลภาษาฝรั่งเศส)
 
2. ใบรับรองโสด(พร้อมแปลภาษาฝรั่งเศส)
 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมแปลภาษาฝรั่งเศส)
 
4. สำเนาหนังสือเดินทาง
 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
6. หนังสือรับรองรายได้ของว่าที่คู่สมรส
 
7. สูติบัตรของว่าที่คู่สมรส (ใช้ตัวจริงและต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน)
 
8. สำเนาหนังสือเดินทางของว่าที่คู่สมรส (พร้อมหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศไทยในหน้าพาสปอร์ต)
 
9. เอกสารรับรองที่อยู่ของว่าที่คู่สมรส เช่นสัญญาเช่าอาพาร์ทเมนต์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
 
10. ชื่อบุคคลอ้างอิงในฝรั่งเศส 2 คน
 
*กรอกข้อมูล 2 ชุด จากสถานทูตฯ
 
**ใช้เวลาในการรอประมาณ6 สัปดาห์ -  2 เดือน
 
***นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานฑูตฝรั่งเศส ฝ่ายกงศุล ถ.เจริญกรุง 36 เวลทำการ 08.30 - 12.00 น.โดยที่คู่สมรสชาวฝรั่งเศส ต้องบินมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมคู่สมรสชาวไทย
 
ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารไปยังเมืองของว่าที่คู่สมรส ในฝรั่งเศส

เพื่อทำการปิดประกาศการสมรสว่าไม่มีใครคัดค้านประมาณ10วัน เมื่อสิ้นสุดการปิดประกาศ

เจ้าหน้าที่ทางฝรั่งเศสจะทำเอกสารตอบกลับมายังประเทศไทย

ในระหว่างนี้คุณสามารถโทรไปเมืองของว่าที่คู่สมรส ในฝรั่งเศส
เพื่อสอบถามความคืบหน้าได้
 
เมื่อถึงกำหนดและเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับเอกสารจากฝรั่งเศสแล้ว

เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส คุณและว่าที่คู่สมรสต้องไปรับเอกสารด้วยตัวเอง
 
คุณจะต้องปฏิบัติดังนี้
 
1. นำหนังสือรับรองเพื่อประกอบการสมรสนี้ไปขอรับรองที่กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ (123 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่)
 
2. ถือเอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียนสมรสได้ที่ว่าการเขตในกรุงเทพฯ หรือที่ว่าการอำเภอในต่างจังหวัด
 
3. หลังจดทะเบียนสมรสแล้ว ขอสำเนาบันทึกการสมรส(ไม่ใช่ทะเบียนสมรส)จากเจ้าหน้าที่ 1 ชุดมีอย่างเดียวเท่านั้นคือใบทะเบียนสมรส ที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไม่ใช่ใบสำคัญการสมรสที่มีดอกไม้นะคะ แล้วนำกลับไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศอีกครั้ง
 
หลังจากนั้นก็นำบันทึกการสมรสที่ประทับตราแล้วไปแปล
 
4. นำสำเนาบันทึกการสมรสที่รับรองโดยกระทรวงต่างประเทศไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
 
โดยผู้แปลที่มีรายชื่อไว้กับสถานทูตฯเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถนำไปให้สถานทูตฯ (กงศุล เจริญกรุง) ได้
 
หลังจากที่นำเอกสารที่แปลไปให้สถานทูตแล้ว เจ้าหน้าที่จะบอกว่าอีก3 วันทำการ ให้มารับสมุดครอบครัว (family book) เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการจดทะเบียนสมรสที่ไทย
 
 
 
 
จดทะเบียนสมรสในประเทศฝรั่งเศส

1. สำเนาบัตรประชาชน (ประทับตรารับรองที่กองหนังสือเดินทาง แจ้งวัฒนะ และแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) พร้อม
หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราถูกต้อง (ประทับตรา และแปลภาษาฝรั่งเศส)

3. ใบสูติบัตร (ประทับตรา และแปลภาษาฝรั่งเศส) หากสูติบัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปทำการคัดลอกมาใหม่ ณ อำเภอ ที่คุณได้รับการแจ้งเกิด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี ต้องประทับตราและแปลภาษาฝรั่งเศส)

5.เอกสารรับรองความเป็นโสดออกให้โดยเจ้าหน้าที่อำเภอหรือจังหวัด พาพยานไปด้วยสองคน (ประทับตราและแปลภาษาฝรั่งเศส)

6. เอกสารรับรองการมรณะของคู่สมรสเดิมหรือเอกสารรับรองการหย่า(ในกรณีที่มีสามีมาแล้ว) ประทับตรา แปล เช่นกัน

7. ในกรณีที่มีบุตรจากคู่สมรสเดิมจำเป็นต้องใช้สำเนาสมบูรณ์ของใบสูติบัตรของบุตรโดยเอกสารนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันจดทะเบียนสมรส (เช่นเดิม ต้องผ่านการประทับตราและแปล)

8. เอกสารบัตรประชาชนผู้ที่จะเป็นพยานให้คู่สมรสจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและจะต้องมีอย่างน้อย 2 คน (พยานคู่สมรสคือเพื่อนคู่บ่าวสาวต้องมีเพื่อนฝ่ายหญิง1 คน ฝ่ายชาย1คนเป็นอย่างน้อยแต่ไม่เกิน 4 คน
เพราะทั้งสองคนต้องไปเซ็นเป็นพยานในพิธีการแต่งงานด้วย )

9. เอกสารสัญญาการสมรสออกให้โดยเจ้าหน้าที่เป็นพยาน  ถ้าหากการสมรสมีสัญญา

10. รูปถ่าย 3 ใบ ( 2 นิ้ว พื้นขาว)

12.สำเนา book bank ที่ชื่อต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ(แนะนำให้ขอstatement เป็นภาษาอังกฤษ)ถ้าเป็นไปได้สำเนาslip เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

13.จดหมายอธิบายว่าเจอกันได้อย่างไร และยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกัน

14.สำเนา passport ของคู่สมรสฝรั่งเศส รวมทั้งหน้าที่ stamp เข้าออกเมืองไทย

15.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุช่วงเวลาให้ตรงตามกำหนดการแต่งงานของคุณ

16.ประกันสุขภาพ 90 วัน

*เอกสารทุกอย่างใช้สำเนา 2 ชุด

**กระทรวงต่างประเทศ รับรองเอกสาร  เฉพาะ "เอกสารที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ" เท่านั้น

ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.