รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับชาวอเมริกัน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
จดทะเบียนสมรสคนไทยกับอเมริกัน

การจดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกัน ณ ประเทศไทย

เอกสารที่คู่สมรสชาวอเมริกันต้องเตรียมมาเพื่อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
- ใบเกิด
- พาสปอร์ต
- ใบสำคัญแสดงการหย่า (ในกรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน)
- ใบรับรองโสด
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
คู่สมรสชาวอเมริกันต้องไปขอหนังสือรับรองความเป็นโสด และใบสำคัญแสดงการหย่า (ในกรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาในไทย

ค่าธรรมเนียม
- หนังสือรับรองความเป็นโสด $30
- ใบสำคัญแสดงการหย่า (ในกรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน) $20

แปลเป็นภาษาไทย และให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองคำแปล

ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อขอการรับรองการแปลที่กรมการกงสุล
- กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด แบบฟอร์มนี้เราจะได้รับตอนไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ตอนกดบัตรคิวน่ะค่ะ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือรับรองความเป็นโสด และใบสำคัญแสดงการหย่า (ในกรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน) ที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทร วงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกง สุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)
- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม
บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่นเอกสาร) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท (รอรับได้ภายใน 2 ชั่วโมง)

ที่ตั้งของกรมการกงสุล
กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3
เลขที่ 123 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2575-1056-59 โทรสาร 0-2575-1054
E-mail :
consular04@mfa.go.th
เปิดบริการรับคำร้องตั้งแต่ เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.