รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 วีซ่าเกาหลี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
วีซ่าเกาหลี

 

Documents for Tourist Visa
 
    1. Passport and copy พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
 
    2. Work Permit and copy ( in case that the applicant is working in Thailand ) / Certificate of Student and Transcript ( in case that the
  applicant is a student in Thailand and has student visa )
    ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยและสำเนา 1 ชุด /หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน
  และทรานสคริปท์ (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียนที่เรียนในประเทศไทย)
 
    3. Certificate of Residence ( if any ) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
 
    4. Employment Certificate from Thai company 
    ( indicate position and salary ) หนังสือรับรองการทำงาน
(   ระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
 
    5. Business Registration Certificate of applicant’s company
    ( in case that the applicant is an owner of the business )
    หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)
 
    6. Invitation Letter ( in case that the applicant has a friend in Korea ) 
    หนังสือเชิญ (ในกรณีที่มีเพื่อนอยู่ในประเทศเกาหลี)
 
    7. Copy of Passport of ID Card of invitor
    สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้เชิญ
 
    8. Bank Certificate of applicant’s account in Thailand
    ( issued by the bank )
    หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก (ต้องออกโดยธนาคาร)
 
    9. Hotel Reservation ( if any ) หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)
 
    10. Airplane Ticket ( if any ) ตั๋วเครื่องบิน
 
    11. Re-Entry Permit in Thailand and copy ตราประทับรีเอ็นทรี เพอร์มิท
    ที่รับจากตม.ประเทศไทยและสำเนา 1 ชุด
 
    12. Visa Fee 960 Baht ( cash only ) ค่าธรรมเนียม 960 บาท (เงินสด)
 
    13. One Photo ( 2” ) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 
    14. Application Form แบบฟอร์มขอวีซ่า
 
    เอกสารที่บริษัททัวร์ต้องเตรียมให้ลูกทัวร์ในการยื่นขอวีซ่า
 
    1.หนังสือรับรองการเป็นลูกทัวร์ (ระบุว่าบุคคลท่านนี้จะร่วมเดินทางกับทัวร์จริง)
 
    2.ตารางทัวร์ (Tour Itinerary)
 
    3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัททัวร์ในประเทศไทย
 
    4.หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ในประเทศเกาหลี
 
    Application time 8.30-10.30 am. from Monday to Friday
 
    Receiving time 13.30-16.00 pm. It will take 8 days to process your visa
 
    The embassy may require more documents : you submit the application
 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.