ReadyPlanet.com


ขอวีซ่าเชงเก้น


ขอวีซ่าเชงเก้นไว้เผื่อไปเที่ยวฝรังเศสตอนที่อยู่ลอนดอน

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและค่าใช้บริการเท่าไหร่ค่ะถ้าใช้บริการเรื่องการขอวีซ่าเฉพาะวีซ่าเชงเก้นเท่านั้นผู้ตั้งกระทู้ ฟ้า :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-02 23:18:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3239510)

 

ระเบียบการขอวีซ่า Schengen Visa
บุคคลสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปรวมทั้งสิ้น 15ประเทศ ได้แก่
เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส เยอรมัน ออสเตรีย และเสปน * ยกเว้น บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินซึ่งจะสามารถอยู่ในประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆบางประเทศใน สหภาพยุโรปได้เป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า *
 
- กฎระเบียบของ Schengen ระบุไว้ว่าหากได้มีการพำนักอยู่ใน Schengen เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า, การที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ได้อีกครั้งหนึ่ง นั้นจะต้องรอเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะขอใหม่ได้
 
- หากผู้ที่ต้องการขอวีซ่า Schengen เป็นบุคคลสัญชาติอื่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงตราประทับให้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง (Re-entry or Multiple entries)
 
- แบบฟอร์มการขอวีซ่าจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารต่างๆที่จะนำมายื่นประกอบการขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหากมีเอกสารที่เป็นภาษาไทยมาแสดงจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแนบมาด้วย และเอกสารทุกชนิดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น อีกทั้งเอกสารทุกอย่างที่นำมายื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนย้อนหลัง
 
- เอกสารใบคำร้องและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่านั้นสามารถรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ เข้าไปดูได้ใน
www.swedenabroad.com/bangkok หรือ www.migrationsverket.com และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบคำร้องจากทาง
เว็บไซด์ได้
 
- ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า และทำการชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท4 อนึ่ง ทางสถานทูตฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 
-โดยปรกติแล้ว วีซ่า Schengen ที่ออกให้บุคคลจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ ในบางกรณีที่ต้องมีการส่งเรื่องไปพิจารณาที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศสวีเดน จะต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ 1-3 เดือน
 
*ผู้ที่มาขอวีซ่าต้องมาดำเนินการด้วยตนเองและต้องแนบเอกสารประกอบการขอวีซ่ามาให้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือการกรอกแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้การขอวีซ่าถูกปฏิเสธได้ และหากต้องการยื่นเรื่องใหม่ภายหลังที่ถูกปฏิเสธไปแล้ว จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาใหม่ทั้งหมด*
 
เวลาทำการของแผนกวีซ่า : จันทร์ ศุกร์ เวลา 8.00 12.00 น. ยกเว้น วันพุธ ปิดทำการ


ก. เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ/ราชการ
1.             แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือสวีเดน (เจ้าหน้าที่สถานทูตไม่สามารถที่จะช่วยในการกรอกได้)
2.             แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)
3.             แบบฟอร์มแสดงถึงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)
4.             หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากสวีเดน
5.             สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6.             รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งมีฉากหลังสีขาวแบบมาตรฐาน
7.             หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ จดหมายรับรองจากธนาคารที่ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข หรือ สำเนาสมุดธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
8.             สำเนาใบจองที่พัก
9.             หากผู้ขอกำลังทำงานอยู่ ให้นำหลักฐานการทำงานจากบริษัท/องค์กรที่ระบุถึงรายได้และระบุด้วยว่าผู้ขอจะเดินทางกลับมาทำงานที่บริษัท/องค์กรภายหลังการเดินทางไปสวีเดนแล้ว
10.            จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรที่สวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ/ราชการ)
11.            ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมไปถึงการที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลทั่วทุกแห่งในประเทศกลุ่ม Schengen รวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(European Union) ซึ่งคือ สวิสเซอร์แลนด์ และลิคเทนไสตน์ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ใน Schengen
ปล.- ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
       - ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ
       - เวลาเดินทางจำเป็นต้องถือประกันกรเดินทางนี้ติดตัวด้วย
ข. เอกสารประกอบการขอวีซ่าสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
1.             แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือสวีเดน(เจ้าหน้าที่สถานทูตไม่สามารถที่จะช่วยในการกรอกได้)
2.             แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)
3.             ใบแสดงถึงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)
4.             หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากสวีเดน
5.             สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6.             รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งมีฉากหลังสีขาวแบบมาตรฐาน
7.             แบบฟอร์มหนังสือเชิญจากผู้รับรอง (Reference Bilaga E/ Appendix E) ซึ่งระบุชื่อผู้ได้รับเชิญ 1 คน
                ต่อ 1 แบบฟอร์ม (เริ่มต้นวันที่1 พฤษภาคม 2548 แบบฟอร์มหนังสือเชิญนี้จะต้องใช้เป็นฉบับจริงเท่านั้น)
* เวลาเดินทางควรถ่ายสำเนาแบบฟอร์มหนังสือเชิญแล้วถือติดตัวไว้ หากท่านถูกถามก่อนเข้าประเทศว่าจะเดินทางไปหาใครหรือไปทำอะไร*
8.             ใบทะเบียนราษฎร์ที่เรียกว่า Personbevis จากผู้รับรอง หากผู้รับรองไม่ใช่ชาวสวีเดนให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและสำเนาวีซ่าถาวรของผู้รับรองแทน และเอกสารนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงช่วง6 เดือนให้หลัง
9.             หากผู้ที่ท่านต้องการจะไปเยี่ยมเป็นชาวไทยรับรองอาศัยอยู่กับผู้รับรองที่สวีเดน ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนราษฎร์ (Personbevis) หรือหากยังบุคคลผู้นั้นยังไม่มีทะเบียนราษฎร์ (Personbevis) ให้นำสำเนาพาสปอร์ตและสำเนาวีซ่าถาวรหรือวีซ่า Schengenของบุคคลนั้นมาแสดงแทน
10.            หากผู้รับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่มาขอวีซ่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสวีเดน จะต้องนำหลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้ของผู้รับรองหรือหลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดธนาคาร ใบเสียภาษี ฯลฯ มาแสดงด้วย แต่หากผู้ขอวีซ่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับตัวเอง ให้นำเอกสารต่างๆข้างต้นของตนเองมาแสดงแทน และหากช่วยกันออกค่าใช้จ่ายให้แสดงหลักฐานของทั้ง 2ฝ่าย      
11.            หากผู้ขอกำลังทำงานอยู่ ให้นำหลักฐานการทำงานจากบริษัท/องค์กรที่ระบุถึงรายได้และระบุด้วยว่าผู้ขอจะเดินทางกลับมาทำงานที่บริษัท/องค์กรภายหลังการเดินทางไปสวีเดนแล้ว
12.            ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมไปถึงการที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลทั่วทุกแห่งในประเทศกลุ่ม
Schengen รวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(European Union) ซึ่งคือ สวิสเซอร์แลนด์ และลิคเทนไสตน์ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ใน Schengen
ปล.- ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
       - ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ
       - เวลาเดินทางจำเป็นต้องถือประกันกรเดินทางนี้ติดตัวด้วย
*หากผู้ขออายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำสำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบอุปการะบุตร และหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองที่ระบุว่าให้บุคคลนั้นเดินทางไปต่างประเทศได้มาแสดงด้วย*
ผู้แสดงความคิดเห็น espresso วันที่ตอบ 2011-02-11 15:36:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.