รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
บริการด้านวีซ่า

   

 

บริการจัดทำวีซ่า

 

  บริษัท วีซ่าพาสแอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด  Visa Pass and travel Service Co.,Ltd ให้บริการปรึกษา,แนะนำ และเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่า สำหรับประเทศต่างๆในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่น จนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ   ตามรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้:-

 1. เป็นที่ปรึกษาในการขอวีซ่าจนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติ **
 2. ดำเนินการตรวจและเตรียมความพร้อมของเอกสารโดยผู้มีประสบการณ์
 3. จัดทำแบบฟอร์มคำร้องวีซ่าให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ขอ
 4. แนะแนวทางการตอบคำถามให้เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์
 5. ติดต่อประสานงานนัดหมายและดำเนินการยื่นคำร้องและเอกสารต่อสถานทูต
 6. ดำเนินการทุกขั้นตอนตามที่แต่ละสถานทูตกำหนด
     มีบริการครบวงจรสำหรับข้อกำหนดของสถานทูตที่ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจัดหาเอกสารหลักฐานดังนี้
ใบจองตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม และใบทำประกันภัยการเดินทางของบริษัทชั้นนำตามที่สถานทูตต่างๆระบุรายชื่อไว้

 

 ในการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ เช่น ประเภทท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, นักเรียน หรือในฐานะ

 

 

คู่รัก ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั่วไป เช่น

 

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่าย (ขนาดขึ้นอยู่กับแต่ละสถานทูต)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หลักฐานการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 6. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 7. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัว ราชการ 1 ชุด
 8. หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง  กรณีสำเนาให้ถ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 10. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)  หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือเด็ก เดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส
 12. ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จาก บริษัทประกันภัย)
 13. ใบจองตั๋วเครื่องบิน, ใบจองโรงแรม
 14. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (กรณีเดินทางเพื่อธุรกิจ)
 15. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

 

หรือเอกสารพิเศษ ที่บางสถานทูตกำหนด เช่น

 

 1. หนังสือเชิญตัวจริงที่ออกจากอำเภอของประเทศที่จะขอวีซ่า
 2. บัตรประกันสังคม

 

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทต้องขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องการพำนัก และประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการขอ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน ทางเรายินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาพร้อมทั้งการดำเนินการด้านเอกสารและขั้นตอนการยื่นเอกสารกับสถานทูต จนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติ **

หมายเหตุ  ค่าบริการวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงานในการยื่นคำร้อง เพราะฉะนั้นในการที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางบริษัทจะไม่คืนค่าดำเนินการ

 1. ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถานทูต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
 2. อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานทูต
 3. กรณีที่วีซ่าถูกปฎิเสธจากสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูตรวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า
 4. เอกสารทุกอย่างในการยื่นขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 5. ระยะเวลาทำการไม่รวมวันที่จัดส่งคืนเล่มจากเจ้าหน้าที่
 6. ในการยื่นเอกสารวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นอาจถูกปฎิเสธคำขอและเสียเวลาในการยื่น ท่านต้องนำเอกสารมาให้ทางบริษัท

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

 

89/13 ชั้น 2 ห้อง 207 แผนกวีซ่า ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

โทร. 022553980,092-9090052

 

แฟ็กซ์ 022553981           


 

 

vspandtravel@hotmail.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติมวีซ่าที่จะเข้ามาประเทศไทย Thailand Visa Information

บริการยื่นเอกสาร Visa วีซ่าต่างประเทศ ติดต่อได้ที่โทร :  086-306-1669, 092-909-0052

chomkarn_sup77@hotmail.com   

  

 
หนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้  VISA
1. อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
1. บาห์เรน 2. บรูไน
2. อยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน
1. ฟิลิปปินส์
3. อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
1. ฮ่องกง 2.อินโดนีเซีย
3. ลาว  4. มาเก๊า
5. มาเลเซีย  6. มัลดีฟส์
7. รัสเซีย   8. สิงคโปร์
9. แอฟริกาใต้  
4. อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
1.อาร์เจนตินา 2. บราซิล
3.ชิลี  4. เกาหลีใต้
5.เปรู  
 
หมายเหตุ
 
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากันให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด
 
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศแรกที่เดินทางเข้า  

 

หนังสือเดินข้าราชการของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้  VISA

 

1. อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

1. กัมพูชา         2. จีน
3. ฮ่องกง          4. ลาว 
5. มาเก๊า  6. มองโกเลีย
7. พม่า  8. โอมาน 
9. เวียดนาม  

 

 

2.อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

1. อาร์เจนตินา (Argentina)                     2. ออสเตรีย (Austria)
3. เบลเยี่ยม(Belgium)                                   4. ภูฏาน (Bhutan)
5. บราซิล   (Brazil)       6. ชิลี (Chile)
7. คอสตาริกา (Costa Rica) 8. โครเอเชีย (Croatia)
9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 10.เยอรมนี (Germany)
11. ฮังการี  (Hungary)  12. อินเดีย (India)
13. อิสราเอล (Israel)  14. อิตาลี (Italy)
15. ญี่ปุ่น (Japan) 16. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
17. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)  18. มาเลเซีย (Malaysia)
19. เม็กซิโก (Mexico)                                        20. เนเธอร์แลนด์  (The Netherlands)
 21. เนปาล (Nepal)   22. ปานามา (Panama)
 23. เปรู  (Peru)                                                     24. ฟิลิปปินส์  (The Philippines)
25. โปแลนด์  (Poland) 26. โรมาเนีย (Romania)
27. รัสเซีย (Russian Federation)                     28. สิงคโปร์ (Singapore)
 
29. สาธารณรัฐสโลวัก  (Slovak Republic)     
 
30. แอฟริกาใต้ (South  Africa)
31. สวิตเซอร์แลนด์  (Switzerland)                    32. ตูนีเซีย  (Tunisia)
33. ตุรกี (Turkey)                                              34. ยูเครน (Ukraine)
35. อุรุกวัย (Uruguay)                                        36. ฟินแลนด์ (Finland)
 
37. นอร์เวย์ (Norway)                                     
 
38. เดนมาร์ก (Denmark)

ประเทศในกลุ่ม SCHENGEN (กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ)
กลุ่มประเทศ SCHENGEN ที่ต้องขอตรวจลงตราวีซ่า
1. ฝรั่งเศส 2. กรีซ
3. โปรตุเกส 4. สเปน
5. ลัทเวีย 6. ลิทัวเนีย
7. ไอซ์แลนด์  
                                                                                                                                                                     

 

- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มีประเทศฝรั่งเศส ร่วมอยู่ด้วย ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส เป็นหลัก

 
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN โดยไม่มี ประเทศฝรั่งเศส และใช้ระยะเวลาในการพำนักของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า ประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด
 
 
 
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN โดยไม่มี ประเทศฝรั่งเศส และใช้ระยะ เวลาในการพำนักของแต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศแรก ที่เดินทางเข้าประเทศนั้น
 

 

 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ที่สถานฑูตอังกฤษ ในประเทศไทย

 

 1. จาร์ไมกา                                             3. ทรินิแดด

 

2. สก๊อตแลนด์                                         4. ไอซ์แลนด์(เหนือ) 

ประเทศในกลุ่ม SCHENGEN 25 ประเทศ  
1. เยอรมัน 2. โปรตุเกส 3. สเปน 4. อิตาลี 5. สวีเดน
6. นอร์เวย์ 7. ออสเตรีย 8. ฝรั่งเศส 9. กรีซ 10. เบลเยี่ยม
11. เนเธอร์แลนด์ 12. ฟินแลนด์ 13. ลักเซมเบอร์ก 14. เดนมาร์ก 15. ลิทัวเนีย
16. เอสตัวเนีย 17. ลัทเวีย 18. สโลเวเนีย 19. สโลวาเกีย 20. ฮังการี
21. เชค 22.โปแลนด์ 23.ไอซ์แลนด์ 24.มอลต้า 25.สวิตเซอร์แลนด์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลในการยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ

 

 

โปรดทราบ: ขณะนี้สถานฑูตอเมริกาฯ กรุงเทพฯ ได้ปิดการจองนัดหมายใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำนัดมาก่อน เป็นการชั่วคราวเนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบ เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กำหนด สถานทูตฯ และสถานกงสุลสหรัฐฯ ทุกแห่งทั่วโลกจะต้องเปลี่ยนไปใช้แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าแบบใหม่ที่เรียกว่า DS-160 ดังนั้น ท่านจะไม่พบวันนัดหมายสัมภาษณ์ว่างสำหรับวีซ่าทุกชนิดในระบบเลย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 สถานฑูตอเมริกาฯ กรุงเทพฯ จะทำการเปิดนัดหมายสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำนัดมาก่อนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2010 เป็นต้นไป โดยจะมีนัดหมายสัมภาษณ์ว่างเพิ่มเติมในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2010 จึงขอความกรุณาให้ทุกท่านรอจนกว่าจะมีวันนัดหมายเพิ่มเติมในระบบในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

6ae3db69-6918-4493-988b-397606bb2974

     ประเทศอังกฤษ

British Embassy
14 Wireless Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
 

Telephone:
Fax: +66 (0) 2 255 9278 
  

Office hours (Local time):
Mon-Thurs: 08:00-12:00 / 12:45-16:30
Fri: 08:00-13:00

 • เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจประเทศอังกฤษ
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/vafs
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานการทำงาน
 - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งเงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
 - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  หรือ           
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6.  การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่นสมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
7.  ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8.  หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
9.  กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ใบเสร็จ  ค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง
11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • หมายเหตุ  : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
           : ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียนผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียนและผู้ขอวีซ่าถาวร  ต้องติดต่อนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่าและต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์)
ในการกรอกแบบ คำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ 
www.visa4uk.fco.gov.uk
: ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า ปกติหากไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ หนังสือเดินทางน่าจะส่งกลับ
   คืนไปที่ศูนย์ฯได้ภายใน 2-5 วันทำการ
: ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระโดยเช็คธนาคาร หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย
 
 

“ สถานทูตอังกฤษกรุงเทพฯ ”

 

 

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA)
ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน
กทม. 10330

โทรศัพท์ :  ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
โทรสาร :

อีเมล์ : info@ukvac-th.com เว็บไซต์ : http://www.vfs-uk-th.com/index.aspx

 

เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 15.00 น. - 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Flag - Canada

ไฟล์:Canadian Coat of Arms Shield.svg

 

สถานทูตแคนนาดา

 

 The Canadian Embassy

Immigration Section
15th Floor, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road
Bangkok 10500 Thailand

Embassy Tel.:

 
Immigration Tel.:
Embassy Fax: (66-2) 636-0565
Immigration Fax: (66-2) 636-0567

Responsible for visitor applications from:

Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Thailand

 Canadian Embassy in Bangkok Thailand

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศแคนาดา

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และแบบฟอร์มสำหรับครอบครัว
 2. หนังสือเดินทาง (Passport)ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง  และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท
  จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
หมายเหตุ  ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระเป็น เช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย
“สถานทูตแคนาดา”ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม
990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  
 02 6360540 02 6360540
โทรสาร  
 02 6360567 02 6360567

อีเมล์       bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
เว็บไซต์   http://geo.international.gc.ca/asia/bangkok/menu-en.aspx
เวลาทำการ แผนกวีซ่า  วันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลา 07.30-10.00 น.
 
 
 
 
 
 
ประเทศสเปน
 
 
193/98-99 Lake Rajada office
Complex, 23Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey
10110
Bangkok
Thailand
Phone:
Fax:+66-2-661-9220
Email:embespth@mail.mae.es
Website
URL:www.embesp.or.th/

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสเปน

 1.    แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2.    หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจาก
สวิสเซอร์แลนด์  และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล
3.    รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน         4.     หลักฐานการทำงาน 
        -  จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ 
        -  หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
        -  จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5.     หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6.     หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7.    ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8.     ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร  หรือ  1,500,000 บาท
9.     สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดาอนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง ออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
10.   หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์  หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  ** หมายเหตุ  :  ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง โดยโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่ 1-900 222 340 (ค่าบริการ 9  บาท/ นาที)  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
  : ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วันทำการ 

 

 

 

ประเทศฝรั่งเศส

 

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :  (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 14.00-16.00น. วันศุกร์ 14.00-15.30น.)
โทรสาร  : 
อีเมล์  :  visas@ambafrance-th.org
เว็บไซต์  :  http://www.ambafrance-th.org/
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า  : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

 

1. หนังสือเดินทาง(Passport) ซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ พร้อม  
สำเนา (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือหน้าที่มีการต่ออายุหนังสือเดินทาง)
2.  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3.  รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซ็นติเมตร จำนวน 2 ใบ ถ่าย
4.  สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5.   หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6.  หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
7.  หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
8.  ใบจองตั๋วเครื่องบิน
9.  ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)
10.  สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
11.  หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
** หมายเหตุ:  ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
:   สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของสถานทูต
:  ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ           
:  ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า แต่ใม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

 

 
 
 
ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเข้าฝรั่งเศส
 
 
 
นัดหมายล่วงหน้า
 
 
 
 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง แผนกวีซ่าได้เลือกวิธีการยื่นโดย วิธีการนัดหมายล่วงหน้า (ยกเว้นคำร้องสำหรับวีซ่ารับบุตรบุญธรรม และหนังสือเดินทางการทูต ราชการ หรือ หนังสือเดินทางของสหประชชาติ)
 
 
 
คำแนะนำ
 
 
 
*ท่านพึงระวังในเรื่องระยะเวลาของการนัดหมายซึ่งอาจจะนานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูท่องเที่ยว(รอคิวประมาณ 1 ถึง 6 อาทิตย์). ควรวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเดินทาง และทำการนัดหมายล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนสำรองที่พัก และสำรองตั๋วเครื่องบิน 
 
 
 
*เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา ก่อนที่จะยื่นคำร้องท่านควรตรวจสอบประเภท, เงื่อนไขและข้อมูล ของวีซ่าที่ท่านต้องการให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อน (คำร้องที่สมบูรณ์จะได้รับการพิจารณา ภายใน 72 ชั่วโมง)
 
 
*หากท่านมีปัญหาในการนัดหมายล่วงหน้า โปรดแจ้งทางอีเมลที่ visas@ambafrance-th.org
 หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และวันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 15.30 น.), หรือส่งโทรสารที่หมายเลข โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ยื่นคำร้อง, หมายเลขหนังสือเดินทาง, สาเหตุของปัญหา และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งแผนกวีซ่าสามารถติดต่อกลับได้
 
 
สำหรับทำการนัดหมาย, ท่้านสามารถคลิกที่นี่
 
 
คำเิตือน ! การนัดหมายไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆทั้งสิ้นและทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หากผู้ยื่นติดต่อผ่านตัวแทนเพื่อให้ได้การนัดหมายโดยแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จด้วยการลงข้อมูล
 
ของท่านทับซ้อนข้อมูลเดิม จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม (เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้นัดหมาย หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น) อาจนำมาซึ่งการยกเลิกนัดหมายนั้น ๆ หรือถูกปฏิเสธการ ออกวีซ่า
 
 
 
หากท่านต้องการไปฝรั่งเศสสำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน)
 
 
 
ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในฝรั่งเศส ตา่มจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ
 
 
 
เอกสารหลายอย่างที่ออกโดยตัวแทนเป็นเอกสารปลอม โดยเฉพาะใบยืนยันการจองโรงแรม จะต้องเป็นเอกสารการจองจริง
 
 
 
 
 
หากท่านต้องการไปตั้งถิ่นฐานในฝรั่งเศส 
  • สำหรับศึกษาต่อ

- กรณีบรรลุนิติภาวะ

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- กรณีเป็นผู้เยาว์
 
 
กรณีอื่น ๆ สำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศส
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศกรีซ 

 

     

 

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย
ห้อง 29/9-5 ชั้น 9 อาคาร BKI/YWCA
ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 
โทรสาร    
อีเมล์  gremb.ban@mfa.gr หรือ Bangkok@embgreece.or.th
เวลาทำการแผนกวีซ่า  วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 - 13.0น.

 

 

 

      เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศกรีซ 

 


 

 

 

 

      

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐเชก

 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือเดินทาง และ สำเนา อายุของหนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้จะต้องเกินกว่าระยะเวลาที่คาดว่าจะพำนัก
อยู่ภายในประเทศ  อย่างน้อย 3 เดือน
4. ภาพถ่ายสี  ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  จำนวน 1 ใบ
5. หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
7. หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม หรือ จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา) ที่ได้รับการยืนยัน
จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก 
8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
9. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30, 000 ยูโร    ครอบคลุมระยะเวลาในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

 **หมายเหตุ ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า 
ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ที่อยู่ สถานกงสุลและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชก
71/6 ซอย ร่วมฤดี 2
ถ. เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz
วัน - เวลาทำการแผนกวีซ่า : วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศเนเธอร์แลนด์

 

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
4. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement
5. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง
ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
9. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

   • สูติบัตร และสำเนา
   • หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศซึ่งลงลายมือชื่อบิดาและ/หรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและ/หรือมารดา)

 

**หมายเหตุ: หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน
                           ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และต้องจองคิวทุกครั้งก่อนยื่นวีซ่า   
                           ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า ประมาณ 5-7 วัน

 


ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร:  
เว็บไซต์: http://www.netherlandsembassy.in.th
อีเมล์ : ban@minbuza.nl
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศเยอรมัน

 

1.  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า

 

    (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
3.  รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร จำนวน 2 ใบ
4.  หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

 

   (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 


** หมายเหตุ: ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวด้วยตนเอง และต้องนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 1900 222 343 
                    ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 9 บาทต่อนาที วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
                  : ผู้เดินทางที่ขอวีซ่าธุรกิจ สามารถให้ผู้อื่นยื่นขอวีซ่าแทนได้
: ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย
9 ถนนสาทรใด้
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
โทรสาร  
เว็บไซต์  http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/Startseite.html
เวลาทำการ แผนกวีซ่า  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.30-11.30 น.

 

 

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
  • รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส สำหรับผู้สมรสแล้ว
  • หลักฐานการทำงานจดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ  หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัวและของบริษัท
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1, 500,000 บาท
  • ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
  • หลักฐานการจองที่พัก หากพำนักบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากสถานีตำรวจ
   พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
  • จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์ถึงแผนกวีซ่า (กรณีติดต่อธุรกิจหรือประชุม)
  • ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและ
   มารดา เป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของไทย ต้องทำวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจากกระรวงการต่างประเทศ    
    พร้อมเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8 และ 9 แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 5-10 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 90 วัน พร้อมสำเนา
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซ็นติเมตร จำนวน 2 ใบ
4. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท) พร้อมสำเนา
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน  
หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
7.  หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
8.  ใบจองตั๋วเครื่องบิน
9.  หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
** หมายเหตุ - ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง


ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย
ชั้น 25 อาคารว่องวานิช
100/81-82 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310
โทรสัพท์  :  02 6450367-9
โทรสาร  : 
อีเมล์  :  consul@polemb.or.th
เว็บไซต์  :   http://www.bangkok.polemb.net/
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า  วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
8. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐสโลวัก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

**หมายเหตุ: ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
: ระยะเวลาพิจารณาและดำเนินการ 7-14 วันทำการ

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย
ชั้น 9 อาคาร BKI/YWCA
25/9-4 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :  02 6773445-6
โทรสาร  :  
อีเมล์  :  slovembassy@bangkok.truemail.co.th
เว็บไซต์  : http://www.slovakia.org/visainfo.htm
วัน เวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศฮังการี

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง
ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
9. ผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้แทนทางกฎหมายในการรับรองค่าใช้จ่าย
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)


** หมายเหตุ
ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ถ้าเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นแทนได้
ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนมายื่นขอวีซ่าแทนได้
ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน   

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย
เพรสซิเดนท์ พาร์ค คอนโดมิเนียม ชั้น 20 (ห้อง 20 ซี) อาคารโอ๊ค
99 สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 02-661-1150-2,
โทรสาร:
อีเมล์: mission.bgk@kum.hu
เว็บไซต์: www.mfa.gov.hu/emb/bangkok
เวลาทำการ แผนกวีซ่า  วันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา  9.00-12.00 น

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศนอร์เวย์

 1. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
 2. รูปถ่าย 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่นตา และติดรูปด้วยกาวลงบนใบสมัครหนังสือเดินทางตัวจริง (นำมาทั้งเล่มใหม่ และเล่มเก่า)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สถานที่ออกและวันที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ
  ของหนังสือเดินทาง ประวัติการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน/ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ)
 4. เอกสารยืนยันการจ้างงาน หรือธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา (ระบุวันลา)
 5. สำเนาสมุดฝากธนาคาร ซึ่งปรับบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานำสมุดฝากตัวจริงมาด้วย)
 6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่า
  จะทราบผลว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และหากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่าตามวันที่ระบุในใบจอง)
 7. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 
  30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 8. เอกสารยืนยันที่พัก / โรงแรมในประเทศนอร์เวย์
 9. จดหมายเชิญจากบริษัทในนอร์เวย์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 

**หมายเหตุ   ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
หากผู้ยื่นคำร้องขอเดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณายื่นเอกสารต่อไปนี้:

 1. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
  - หนังสือยินยอมจากบิดามารดาทั้งตัวจริงและสำเนา รับรองโดยอำเภอ
 2. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  - หนังสือยินยอมจากผู้ ปกครองอีกผ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริงและสำเนา รับรองโดยอำเภอ

ในกรณีผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับบิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- หนังสือรับรองการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวทั้งตัวจริง และสำเนา

**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประเทศไทย
เลขที่ :  ชั้น 18 อาคาร UBC 2
591 สุขุมวิท 33,  ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์  : 
โทรสาร : 
อีเมล์  :  emb.bangkok@mfa.no
เว็บไซท์ : http://www.emb-norway.or.th/
วัน เวลาทำการแผนกวีซ่า  :  วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00น.

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศเดนมาร์ก

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (รวมถึงคำร้องเพิ่มเติม)
 2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศ ไทย
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และหน้าที่มีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ 
  อังกฤษ ก่อนหน้านี้
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป
 5. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา
 6. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement กรณีติดต่อธุรกิจ  
  ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัวและของบริษัท
 8. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ
 9. เอกสารยืนยันการจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้นที่จะเดินทางเข้าในครั้ง เดียวกัน
 10. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท จดหมายเชิญจากบริษัทในเดนมาร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  หมายเหตุ
  - ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-222-050
  ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา: 08.00 - 17.00 น.
  - หากผู้ยื่นคำร้องขอเดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณายื่นเอกสารต่อไปนี้:
  ในกรณีผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
  - หนังสือยินยอมจากบิดามารดาทั้งตัวจริงและสำเนา รับรองโดยอำเภอ
  ในกรณีผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  -  หนังสือยินยอมจากผู้ ปกครองอีกผ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริงและสำเนา รับรองโดยอำเภอ
  ในกรณีผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับบิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
  -  หนังสือรับรองการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวทั้งตัวจริง และสำเนา
  - ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 5 วัน
  หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย
10 สาทรซอย 1 (ซอยอรรถการประสิทธิ)
ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ  10120                
โทรศัพท์                                    
โทรสาร                                      
อีเมล์   : bkkamb@um.dk
เว็บไซต์   http://www.ambbangkok.um.dk/en
เวลาทำการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. รับยื่นวีซ่า
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา: 14.00-15.00 น.รับหนังสือเดินทางคืน  

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสวีเดน

 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแบบฟอร์ม D
2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจาก 
สวีเดน และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล และหนังสือเดินทางเล่มเก่าหาก
ท่านได้ทำการปลี่ยนเล่มใหม่ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา  
3.  รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 
** หมายเหตุ: ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 1900 222 202 ซึ่ง
จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 9 บาทต่อนาที วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
: ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1 
140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.)
โทรสาร  
อีเมล์  visabkk@foreign.ministry.se
เว็บไซต์   www.swedenabroad.com/bangkok
เวลาทำการ แผนกวีซ่า  วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์  เวลา 08.00-12.00น. ( สำหรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว )
วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี  เวลา 14.00-15.00 น. ( สำหรับยื่นวีซ่าธุรกิจ และรับหนังสือเดินทางคืน )


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศตุรกี 

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แบบฟอร์มด้านล่าง (พิมพ์เท่านั้นนะจ๊ะ
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทาง เล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
4. หลักฐานการทำงาน (ต้องผ่านการรับรองจากหอการค้าไทย)
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ขอวันอัพเดจก่อนวันยื่น 1วั เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิเสธรับยื่นนะจ๊ะ ขอบอก
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
7. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม
8. จดหมายเชิญจากบริษัทในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ  :  ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง 2 วันทำการ

แบบฟอร์ม(พิมพ์เท่านั้น) 

เวปไซต์สถานทูต(คลิกเลย)**

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย
61/1 ซอยจัดสรร  
ถนนสุทธิสาร  กรุงเทพฯ10310
โทรศัพท์  02 2747262-63
โทรสาร   
อีเมล์     tcturkbe@mail.cscoms.com
เวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา: 09.00-12.00 น.

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

 
  • Passport (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2”  2 รูป
  • จดหมาย รับรองการทำงาน (เป็นภาษา อังกฤษ)
  • หลักฐานการเงิน ( สมุดแบงค์ตัวจริง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • จดหมายเชิญจากประเทศออสเตรเลีย ในกรณี ที่มีเพื่อน หรือ คนรู้จักที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยระบุ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในประเทศออสเตรเลีย,Coppy  Passaport หลักฐานการเงินในกรณีที่ผู้เชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • ในกรณี ที่ยื่นวีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญ     ยื่นวีซ่าผ่าน VFS เท่านั้น
   ระยะเวลาในการทำวีซ่า 7-10 วัน  (Single / Multiple ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอนุมัติ) 
ADDRESS EMBASSY
37 South Sathorn Road, Bangkok
Telephone:  02 344 6300  02 344 6300 - Fax: 02 344 6593
http://www.austembassy.or.th/
VFS
Thai CC Tower
Unit 2 & 3, 34th Floor
889, South Sathorn Road Yannawa
Bangkok 10120         

Helpline phone no. :  +66 (0) 26723476  +66 (0) 26723476 / 77 / 78 / 79
Email: info.diacth@vfshelpline.com

Working Days: Monday to Friday
Submission of application: 08:30 - 15:00 HRS
Collection of passport: 15:00 - 16:30 HRS
 
ธงชาตินิวซิแลนด์ตราแผ่นดิน
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
  • Passport (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี)
  •  รูปถ่ายสีขนาด 2”  2 รูป
  • จดหมาย รับรองการทำงาน (ภาษา อังกฤษ)
  •  หลักฐานการเงิน (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  •  สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)
  • หนังสือเชิญ (ในกรณีที่ ยื่นวีซ่าธุรกิจ)
  • ยื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่,ลูก ชำระค่าวีซ่า 1 ท่าน ,วีซ่ากรุ๊ป ราคา 1,800 บาท
   ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือนต้องตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานฑูตรับรอง
   ระยะเวลาในการทำวีซ่า 7 วันทำการ
   (Single / Multiple ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอนุมัติ  
ADDRESS EMBASSY
M Thai Tower, 14th Floor,
All Seasons Place 87 Wireless Road Lumpini
Bangkok 10330 THAILAND

Tel:  +66 2 254 2530  +66 2 254 2530
Fax: +66 2 253 9045 or 253 0249
E-mail: nzembbkk@loxinfo.co.th

Office hours:
8:00am-12 noon 1pm-4:30pm
Monday-FridayE-mail : nzembbkk@loxinfo.co.th
http://www.nzembassy.com/Thailand

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเขมร กัมพูชา

1. PASS PORT (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2. รูปสี 2” 2 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน

**ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่า ที่หน้าด่านได้

 

เงินตราที่ควรใช้
แนะนำว่าควรใช้ USD หรือเงิน Riel ซึ่งเป็นสกุลเงินของกัมพูชา สามารถแลกได้ที่ ธนาคารหรือตามตลาดใหญ่ๆ ธนาคารจะปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ADDRESS EMBASSY
 518 / 4 Pracha Uthit Rd. ( Soi Ramkamhaeng 39 ) Wangtonglang, Bangkok 10310 Thailand
Phone: ( 02 ) 957-5851 to 52
Fax: ( 02 ) 957-5850
Email: recbkk@cscoms.com
Office Hours: 08.00 - 12.00 and 16.00-18.00

 
 China 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศจีน

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ( หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 ฟอร์ม )
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้รูป 2 ใบ)
4. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ประเทศจีน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
** หมายเหตุ  :  ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
:  ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ แต่สามารถขอวีซ่าด่วน 1 หรือ 2 วันได้โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนประจำประเทศไทย
57 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์
โทรสาร 
อีเมล์        chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์      http://chinaembassy.or.th/eng/
เวลาทำการ   รับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์  Time: 09.00-12.00 น.
รับหนังสือเดินทางคืน  วันจันทร์-วันศุกร์  Time: 15.00-16.00 น.

    หนังสือเดินทางราชการ ต้องทำวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า ประมาณ 10-14 วัน 

ADDRESS EMBASSY
Lake Ratchada complex 23rd Flr., Ratchada Pisek Road, Bangkok
Tel : 02-661-8284-7
Fax : 02-661-9220
Office Hours : 09.00-13.00 (Mon.-Fri.)
Visa Section : 09.00-12.00 (Mon.-Fri.)
Email: embespth@mail.mae.es

 

 

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศโอมาน
 
 
 
สถานฑูตโอมาน
ที่อยู่:
อาคารแสงทองธานี (City Bank) ชั้น 32, 82 ถ.สาทรใต้ กทม.10500
โทรศัพท์: 02-6399380-2
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.- 13.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.- 13.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศโอมาน
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) /พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
7. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
8. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
9. Booking ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
10. ใบจองโรงแรม
11. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศโอมาน
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศโอมาน
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
3 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศปากีสถาน
 
 
 
สถานฑูตปากีสถาน
ที่อยู่:
31 ถ.สุขุมวิท 3 (ซอยนานา) กทม. 10110
โทรศัพท์: 02-2530288-9
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 13.00 น.- 16.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศปากีสถาน
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ใบจองโรงแรม
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศปากีสถาน
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2000 บาท
3 วันทำการ
(โชว์ตัว)
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย
 
 
 
สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย
ที่อยู่:
ชั้น 23,24 อาคารแสงทองธานี 82 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
โทรศัพท์: 02-6392999
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น -15.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท / (หนังสือรับรองจากบริษัทต้องให้ทางหอการค้าไทยรับรอง และ ประทับตรา)
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) ต้องรับรองจากหอการค้าประเทศซาอุฯ
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ใบจองโรงแรม
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย
-(ธุรกิจ) ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศซาอุฯ และ หนังสือรับรองจากหอการค้าประเทศซาอุฯ
-(เอกสารจากเมืองไทย) ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทให้ทางหอการค้าไทยยืนยันว่ามีบริษัทอยู่ที่ประเทศซาอุฯ จริง
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
5500 บาท
3 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ธุรกิจ
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
9000 บาท
3 วันทำการ
 
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศเวียดนาม
 
 
 
สถานฑูตเวียดนาม
ที่อยู่:
83/1 ถ.วิทยุ ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์: 02-2517202,02-2515835
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 15.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.-11.30 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 10.00 น.-11.30 น. และ 15.00 น.-16.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเวียดนาม
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเวียดนาม
-(ธุรกิจ) ต้องมีจดหมายเชิญจากประเทศเวียดนาม
-(พาสปอร์ตฟิลิปินส์) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน
-(พาสปอร์ตไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเวียดนาม
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1900 บาท
5 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
6500 บาท
5 วันทำการ
(6 เดือน)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2500 บาท
2 วันทำการ
(ยื่นด่วน 2 วัน)
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศลาว
 
 
 
สถานฑูตลาว
ที่อยู่:
502,502/1-3 ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ วังทองหลาง กทม.10310
โทรศัพท์: 02-5396667,02-5396679
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.-12.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศลาว
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศลาว
-(พาสปอร์ตไทย,เวียดนาม,กัมพูชา,สิงคโปร์) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
-(พาสปอร์ตญี่ปุ่น) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
-(พาสปอร์ตฮ่องกง,จีน) ต้องขอวีซ่าตามปกติ / ค่าวีซ่าประมาณ 1,200 บาท
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศลาว
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1600 บาท
3 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
1 วันทำการ
(ยื่นด่วน 1 วัน / เพิ่ม 200 บาท)
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอิหร่าน
 
 
 
สถานฑูตอิหร่าน
ที่อยู่:
215 ถ.สุขุมวิท 49 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-3900871-3
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 10.00 น.-12.00 น. และ 14.00 น.-16.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 14.00 น.-16.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิหร่าน
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
7. Tourist Voucher / (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศอิหร่านเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร (ตัวจริง) กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิหร่าน
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิหร่าน
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
4800 บาท
14 วันทำการ
ต่างชาติ / (ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1500 บาท
10 วันทำการ
(คนไทย)
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอิสราเอล
 
 
 
สถานฑูตอิสราเอล
ที่อยู่:
ชั้น 25 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ,75 ถ.สุขุมวิท 19 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-2049200
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. หรือ (ตามใบนัด)
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิสราเอล
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. ตั๋วเครื่องบินตัวจริงพร้อม (สำเนา)
13. ใบจองโรงแรม
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิสราเอล
-(ท่องเที่ยว) ต้องมีบุคคลที่รู้จัก หรือ มีญาติอยู่ที่ประเทศอิสราเอลจึงจะขอวีซ่าได้
-(ธุรกิจ) ต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัทที่ประเทศอิสราเอล
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิสราเอล
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
2 วันทำการ
(โชว์ตัว)
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศบังคลาเทศ
 
 
 
สถานฑูตบังคลาเทศ
ที่อยู่:
727 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-3905107-8
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 17.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. หรือ (ตามใบนัด)
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศบังคลาเทศ
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 3 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศบังคลาเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศบังคลาเทศ
-(ท่องเที่ยว) ผู้เดินทางจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น
-(ชาวต่างชาติ) เวลายื่นวีซ่าต้องใช้ Work Permit (ตัวจริง พร้อม สำเนา)
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศบังคลาเทศ
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
3 วันทำการ
(โชว์ตัว)
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2000 บาท
3 วันทำการ
 
ธุรกิจ
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
5000 บาท
3 วันทำการ
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศสิงคโปร์
 
 
 
สถานฑูตสิงคโปร์
ที่อยู่:
129 ถ.สาทร กทม.10120
โทรศัพท์: 02-2862111,02-2861434
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศสิงคโปร์
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอชื่อบริษัท และ เบอร์โทรศัพท์ที่บริษัท)
4. Work Permit (ต่างชาติ)
5. Booking ตั๋วเครื่องบิน
6. ใบจองโรงแรม
7. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศสิงคโปร์
-(พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 14-30 วัน (ขึ้นอยู่กับต.ม.ที่สิงคโปร์จะอนุมัติ)
-ในกรณีขอวีซ่าแบบเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple) อยู่ที่ดุลย์พินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต
-(พาสปอร์ตศรีลังกา) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 14-30 วัน (ขึ้นอยู่กับต.ม.ที่สิงคโปร์จะอนุมัติ)
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศสิงคโปร์
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1300 บาท
5 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
 
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 
สถานฑูตอินโดนีเซีย
ที่อยู่:
600-602 ถ.เพชรบุรี กทม.10400
โทรศัพท์: 02-2523135-40
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 14.30 น.-15.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. ตั๋วเครื่องบินตัวจริง (พร้อมสำเนา) / (ตั๋วจะได้คืนวันรับเล่ม)
5. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
6. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย
-พาสปอร์ตไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,ฮ่องกง,เวียดนาม,บรูไน,มาเก๊า,เปรู,ชิลี,โมร็อคโค ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน (ท่องเที่ยวเท่านั้น)
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
3 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
3 วันทำการ
 
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศมาเลเซีย
 
 
 
สถานฑูตมาเลเซีย
ที่อยู่:
33-35 ถ.สาทรใต้ กทม.10120
โทรศัพท์: 02-6296800
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.- 12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.- 12.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาหน้า VISA ในเมืองไทย
4. สำเนา Work Permit (ต่างชาติ)
5. สำเนา Booking ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
6. ใบจองโรงแรม หรือ ทำจดหมายนำในกรณีไปท่องเที่ยวโดยไม่รู้จักใครในประเทศมาเลเซีย
7. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย
-(พาสปอร์ตแคนาดา) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
-กรณีเป็นคนต่างด้าว มีถิ่นที่อยู่ ให้นำเล่มจริง (พร้อมสำเนา)
-(พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
-(ท่องเที่ยว / ต่างชาติ) จะต้องมีหนังสือรับรองจากประเทศมาเลเซีย หรือ มีคนรู้จักที่ประเทศมาเลเซีย หรือ ให้ทำจดหมายชี้แจงว่าไปทำอะไรในประเทศมาเลเซีย
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
4 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศศรีลังกา
 
 
 
สถานฑูตศรีลังกา
ที่อยู่:
ชั้น 13 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2,75/6 ถ.สุขุมวิท 19 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-2611934-5, 02-2611938
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 16.15 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 14.30 น.-16.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศศรีลังกา
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. Booking ตั๋วเครื่องบิน
5. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
6. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศศรีลังกา
-(พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศศรีลังกา
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว
บาท
2 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
 
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศไต้หวัน
 
 
 
สถานฑูตไต้หวัน
ที่อยู่:
ชั้น 20 อาคารเอ็มไพร์ ถ.สาทร กทม.10120
โทรศัพท์: 02-6700200-1
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 12.30 น.-15.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศไต้หวัน
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศไต้หวัน
-(ชาวต่างชาติ) ต้องใช้ ใบต่างด้าวใบอนุญาติทำงาน ใบถิ่นที่อยู่
-(พาสปอร์ตอเมริกา) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
-(พาสปอร์ตอังกฤษ) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
-(พาสปอร์ตต่างชาติในแถบยุโรป) โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลยตามปกติ
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศไต้หวัน
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
 
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
2 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
 
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
2 วันทำการ
ยื่นด่วน 1 วันชำระเพิ่มอีก 50 %
 
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
3500 บาท
2 วันทำการ
(6 เดือน)
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศเนปาล
 
 
 
สถานฑูตเนปาล
ที่อยู่:
189 ถ.สุขุมวิท 71 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-3902280, 02-3917240
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล
 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
1 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1200 บาท
รอรับเลย
(ยื่นด่วน 1 วัน / เพิ่ม 200 บาท)
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอินเดีย
 
 
 
สถานฑูตอินเดีย
ที่อยู่:
46 ซ.ประสานมิตร ถ.สุขุมวิท 23 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-6652968-9
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 17.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 15.00 น.-16.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
6. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย
-(ธุรกิจ) ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศอินเดีย
-(พาสปอร์ตบังคลาเทศ) จะเดินทางเข้าประเทศอินเดียต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่สถานทูตอินเดีย (สุขุมวิท 23)
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1830 บาท
3 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
2300 บาท
3 วันทำการ
 
ธุรกิจ
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
8200 บาท
3 วันทำการ
( 1 ปี )
 
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศพม่า
 
 
 
สถานฑูตพม่า
ที่อยู่:
132 ถ.สาทรเหนือ กทม.10500
โทรศัพท์: 02-2340278, 02-2344789
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 15.00 น.-16.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า
-(ธุรกิจ) ต้องกรอกแบบฟอร์มใบใหญ่ 2 ใบ / ใบเล็ก 1 ใบ / รูป 3 ใบ / หนังสือเชิญจากพม่า
-ค่าวีซ่าคนไทย และ ต่างชาติราคาเท่ากัน 810 บาท / (Single)
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
810 บาท
4 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
1 วันทำการ
(ยื่นด่วน 1 วัน) / (เฉพาะคนไทย)
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
4 วันทำการ
 
ธุรกิจ
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
7700 บาท
4 วันทำการ
(6 เดือน)
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศกัมพูชา
 
 
 
สถานฑูตกัมพูชา
ที่อยู่:
518/4 ซ.รามคำแหง 39 ถ. ประชาอุทิศ วังทองหลาง กทม.10310
โทรศัพท์: 02-9575851-2
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 17.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 15.00 น.-16.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศกัมพูชา
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศกัมพูชา
-VISA ที่ได้จะเป็นแบบ Single เท่านั้น
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศกัมพูชา
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
3 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1200 บาท
1 วันทำการ
(ยื่นด่วน 1 วัน / เพิ่ม 200 บาท)
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่า โซนโอเชียเนีย
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศปาปัวนิวกินี
 
 
 
สถานฑูตปาปัวนิวกินี
ที่อยู่:
อาคารชิโนไทยทาวเวอร์ (ชั้น R) ถ.สุขุมวิท 21 กทม. 10110
โทรศัพท์: 02-2602801-2
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 10.00 น.-11.30 น. และ 14.00 น.-15.30 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 10.00 น.-11.30 น. และ 14.00 น.-15.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศปาปัวนิวกินี
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ใบจองโรงแรม
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศปาปัวนิวกินี
 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศปาปัวนิวกินี
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
5 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
 
 
 
สถานฑูตออสเตรเลีย
ที่อยู่:
ชั้น 34 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ 2-3 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์: 02-6723476-9
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.00 น - 17.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 15.00 น.-16.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้เดินทางอายุ 70 ปีขึ้นไป)
14. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
4000 บาท
5 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4000 บาท
5 วันทำการ
(อยู่ที่การพิจารณา)
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
4000 บาท
5 วันทำการ
 
ธุรกิจ
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4000 บาท
5 วันทำการ
(อยู่ที่การพิจารณา)
 
 
 
 
 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
 
 
 
สถานฑูตนิวซีแลนด์
ที่อยู่:
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี กทม. 10330
โทรศัพท์: 02-6543444-5
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 07.30 น - 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 14.00 น.-15.30 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ใบจองโรงแรม
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
16. กรณีที่ผู้เดินทางมีครอบครัว และ มีบุตรแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ รูปสีพื้นหลังขาว 1 รูป, รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี เกิด ของบุตร และ คู่สมรส
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
-(พาสปอร์ตอังกฤษ) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
3000 บาท
5-7 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
3000 บาท
5-7 วันทำการ
 
กรุ๊ป
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1400 บาท
5-7 วันทำการ
ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน
นักเรียน
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
4600 บาท
5-7 วันทำการ
 
ทำงาน
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
4600 บาท
5-7 วันทำการ
(หัวหน้าทัวร์)
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2800 บาท
5-7 วันทำการ
(Transit)
 

 

 

 

 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศรัสเซีย
 
 
 
สถานฑูตรัสเซีย
ที่อยู่:
78 ถ.ทรัพย์ บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 02-2681169, 02-2349824
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 07.30 น - 14.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - อังคาร - พฤหัสฯ - ศุกร์ / 09.00 น.- 12.00 น. (หยุดวันพุธ)
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - อังคาร - พฤหัสฯ - ศุกร์ / 09.00 น.- 12.00 น. (หยุดวันพุธ)
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศรัสเซีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. Work Permit (ต่างชาติ)
6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
7. Tourist Voucher/ (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศรัสเซียเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร (ตัวจริง) กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศรัสเซีย
-(ธุรกิจ) ต้องให้บริษัท หรือ หน่วยงานทางประเทศรัสเซีย แจ้งรายชื่อผู้เดินทางกับกระกรวงการต่างประเทศ หรือ กระทรวงมหาดไทย (ถ้าแจ้งกับกระทรวงการต่างประเทศจะมี TELEX หรือ รหัสมาให้แต่ถ้าแจ้งกับกระกรวงมหาดไทยให้เอาจดหมายเชิญ (ตัวจริง) ส่งมาเพื่อยื่นวีซ่า
-(พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศรัสเซีย
 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2500 บาท
5 วันทำการ
(ไม่โชว์ตัว)
 
 

 
 

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศสโลวะเกีย
 
 
 
สถานฑูตสโลวะเกีย
ที่อยู่:
25/9, ชั้น 9 อาคาร YWCA ถ.สาทรใต้ กทม. 10210
โทรศัพท์: 02-6773445-6
เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 15.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.- 13.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.- 13.00 น.
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศสโลวะเกีย
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) ที่รับรองถูกต้องโดยหน่วยงานตำรวจพื้นที่ในสโลวัก ให้ระบุสถานที่พักให้ชัดเจน (กรณีได้รับเชิญ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ใบจองโรงแรมตัวจริง (กรณีท่องเที่ยว)
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศสโลวะเกีย
 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศสโลวะเกีย