รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 วีซ่าประเทศอังกฤษ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
วีซ่าประเทศอังกฤษ

VISA UK อังกฤษ
(สก๊อตแลนด์, เวลส์, ไอร์แลนด์เหนือ)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า 

เมื่อท่านกรอกใบคำร้องขอวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 
ท่านจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ถ่ายรูปและยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่มิได้ทำการนัดหมายจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ 
ดังนั้นขอแนะนำให้ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ถ้าท่านยื่นคำร้องฯเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัว 
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่านจะต้องทำการนัดหมายเป็นรายบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีสมาชิกในครอบครัว 4
ท่าน โดยเป็นผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป 2 ท่าน ท่านจะต้องทำการนัดหมายจำนวน 4 การนัดหมาย 

 

BOOK AN APPOINTMENT

All applicants must book an appointment online to submit their visa application and biometric information at the visa application centre.

VFS appointment system is compatible with most popular browsers, namely: IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera and Chrome v16

If you have missed your appointment on the scheduled day, the system will not allow you to reschedule or cancel and you will require to book a new appointment.

Please make sure you arrive at the UK visa application centre 10 minutes prior to your appointment time. Applicants are not allowed to be accompanied inside the visa application centre. The only exceptions to this are those accompanying children under 18 years-of-age or applicants who need special assistance for health reasons or disability.

Important note: As part of the visa application procedure, you will need to provide biometric data which includes electronic fingerprint data. If you have temporary injuries on your fingers, please wait until the injuries have healed before you book your appointment. Henna on fingertips may also mean we are unable to get a clear scanned image, hence this should be removed or allowed to fade before your appointment date. 

Please click on the appropriate link:

 

 

Schedule Appointment      ทำนัดสัมภาษณ์คลิกเลยค่ะ

Re-schedule Appointment เปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์คลิกเลยค่ะ

Cancel Appointment          ยกเลิกวันนัดสัมภาษณ์คลิกเลยค่ะ

 

application onlineแบบฟอร์มออนไลน์คลิกเลยค่ะศูรย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ

รับคำร้องวีซ่า เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม

จันทร์-ศุกร์:08.30-16.30 น.


ระยะเวลาทำการภายใน 15 วันทำการ
ค่าVISA 6 เดือน 3,900 บาท +ค่าธรรมเนียมเช็ค 20 บาท และ ค่าsms 75บาท 3,995 บาท

ตารางค่าธรรมเนียมวีซ่าชนิดต่างๆ

**ชำระค่าVISAวันยื่น
**ชำระค่าVISAเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย
“สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย”

เอกสารการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
2. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
3. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ถึงสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษ
ใช้หัวจดหมายบริษัทฯ
4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน
(ประทับตราบริษัทฯและเซ็นรับรองสำเนา) กรณีเป็นเจ้าของหรือ
กรรมการบริษัทฯ
5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
7. หลักฐานการเงินใช้ สำเนา Statement ของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
(ธุรกิจ) หรือ Statement ส่วนตัว (ท่องเที่ยว)
8. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 นิ้ว 2 ใบ(รูปสีพื้นหลังสีขาวหรือสีนวลเท่านั้น)
9. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) ถ้าหายต้องแจ้งความและนำใบแจ้ง
ความไปประกอบการยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้เวลายื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
2. แบบฟอร์ม + รูปถ่าย 2 ใบ
3. จดหมายรับรองการทำงาน
4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ(กรณีเป็นเจ้าของ)
5. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
6. สำเนา Statement
7. หนังสือเชิญ (ถ้ามี)***ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าเอง***

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.