รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 วีซ่าอินเดีย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot




วีซ่าอินเดีย

 

ทำวีช่าอินเดีย
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศอินเดีย
1.      แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.      หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
3.      รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
4.      ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
(Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
5.      จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ
หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
หมายเหต
: ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
: ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 2,217 บาท สำหรับหนังสือเดินทางไทย
: ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า
- 1 วันทำการหลังจากวันยื่น (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
- 5 วันทำการหลังจากวันยื่น (สำหรับหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
: ผู้ถือหนังสือเดืนทางทูต ราชการ องค์การสหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย
23(ซอยประสานมิตร)ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. ห้อง 1503 ชั้น15 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 สุขุมวิท25 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02 6652968 โทรสาร : 02 2605829
อีเมล์ info(at)ivac-th.com
เว็บไซต์ : www.ivac-th.com หรือ http://www.indianembassy.gov.in/bangkok/visa.htm
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.
                              สำหรับยื่นวีซ่า
                            : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.00-16.30น.
                              สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน
 






Copyright © 2010 All Rights Reserved.